Marketing planningsproces (uitgelegd met diagram)

In grote lijnen omvat het marketingplanningsproces de volgende stappen:

1. Het inwinnen van informatie over de externe omgeving en de organisatie; Identificeren van de belangrijkste sterke en zwakke punten van de organisatie en externe kansen en bedreigingen (SWOT);

2. Het formuleren van basisaannames over de belangrijkste determinanten van marketing succes;

3. Vastleggen van marktdoelen voor de organisatie, op basis van de verzamelde informatie, de SWOT-analyse en de gemaakte aannames en het formuleren van strategieën;

4. Het opstellen van gedetailleerde plannen en programma's om doelen te bereiken;

5. Het meten van de voortgang bij het behalen van de doelstellingen, het evalueren en wijzigen van het plan indien nodig.

Figuur 11.2: illustreert dit proces en toont de belangrijkste stappen die hierbij betrokken zijn.

Een marketingplan ontwikkelen:

Planning is een methode om een ​​einde te maken. Als een servicebedrijf wil overleven en gedijen in een concurrerende omgeving, moet hij een aantal marketingdoelen vaststellen die expliciet aangeven waar de organisatie nu is, waar hij zou willen zijn en hoe hij van plan is om van hier naar daar te komen. Tabel 11.2 vat de belangrijkste elementen van een marketingplan samen, te beginnen met een analyse van de huidige situatie en het identificeren van problemen en kansen.

Een goed marketingplan is meer dan het identificeren van doelen en strategieën die zijn gebaseerd op feiten en huidige veronderstellingen; het biedt ook een actieplan om de missie te volbrengen met behulp van bestaande of gemakkelijk beschikbare bronnen.

Een van de vereisten voor effectieve implementatie zijn:

1. Oprichting van de noodzakelijke organisatie

2. Definitie van verantwoordelijkheden in termen van wie wat moet doen op specifieke momenten in de tijd

3. Procedures en controlesystemen die de algemene manager (en ondergeschikten) toestaan ​​om autoriteit te delegeren zonder strategische controle te verliezen

4. Voorziening voor de continuïteit van de uitvoering gedurende de volledige operationele periode van het plan, vermijding van ad-hocbeslissingen, maar voldoende flexibiliteit voor onvoorziene omstandigheden

5. Coördinatie van veel verschillende maar gerelateerde activiteiten gedurende een langere periode

6. Goede communicatie tussen managers, zodat iedereen weet wat iedereen probeert te bereiken en hoe hij of zij van plan is specifieke taken uit te voeren

Tabel 11.2: Formaat marketingplan:

Situatieanalyse (waar zijn we nu?)

1. Extern:

een. Milieu (politiek, regulerend, economisch, sociaal, technisch, etc.)

b. Klanten en markten

c. werknemers

d. Leveranciers en distributeurs

e. Wedstrijd

2. Intern :

een. Doelen

b. Sterke en zwakke punten

3. Samenvatting van problemen en kansen

Marketingdoelen (waar willen we naartoe?)

1. Concurrerende standing

2. Financiële resultaten

3. Marktaandeel

Marketingstrategieën (hoe komen we daar?)

1. Positionering:

een. Doelsegmenten

b. Concurrerende houding

c. Waardepropositie: onderscheidende voordelen en mogelijkheden om kosten te verlagen

Marketingmix:

een. Kernproduct, aanvullende services en bezorgingssystemen

b. Monetaire prijs en andere niet-financiële kosten (bijv. Tijd)

c. Marketingcommunicatie: adverteren, persoonlijke verkoop, promotie, etc.

Marketingbudget (hoeveel is nodig, waar moeten we dit toewijzen?)

een. Middelen (geld, mensen, tijd)

b. Bedrag en toewijzing

Marketing systeemplan (wat moeten we doen?)

een. Gedetailleerde uitsplitsing van de vereiste activiteiten

b. Verantwoordelijkheid op naam

c. Activiteitsschema in mijlpaalformaat

d. Van elke activiteit worden tastbare en ongrijpbare resultaten verwacht

Bewakingssysteem (gaan we naar onze bestemming?)

een. Lopende situatieanalyse

b. Tussen- en eindmaatstaven van prestaties

c. Verschillen tussen doelen en prestaties die acties voor koerscorrectie teweegbrengen