Vrijwillige organisaties: belangrijke doelstellingen en functies

Sommige van deze doelstellingen en functies van vrijwilligersorganisaties kunnen als volgt worden besproken:

In een democratische, socialistische en welvaartsmaatschappij zijn vrijwilligersorganisaties onmisbaar en vervullen ze een aantal functies voor het welzijn van haar leden, de ontwikkeling van het land en integratie en solidariteit tussen samenleving en natie.

(i) De mens is van nature vrolijk. De drang om in groepen te handelen is fundamenteel in hem. Mensen vormen daarom groepen en verenigingen die vrijwillig zijn ten bate van henzelf, maar ook van anderen met als doel een volledig en rijker leven te leiden zoals wordt weerspiegeld in vrijwillige verenigingen die zijn opgericht ter bevordering van recreatieve en culturele activiteiten, sociale diensten, professionele belangen enz.

(ii) Een pluralistische samenleving met een democratisch systeem vereist een groot aantal onafhankelijke, vrijwillige niet-gouvernementele organisaties als buffer tussen het individu en de staat, die de regering verhinderen monopolie te ontwikkelen op verschillende gebieden. Vrijwillige organisaties betrekken burgers bij edele zaken en vermijden concentratie van bevoegdheden in de handen van de overheid en dienen dus als stroomonderbrekers. Het delen van macht door een vrijwillige groep weerhoudt de overheid van het ontwikkelen van een monopolistische benadering van de organisatie van diensten.

(iii) Ze stellen de individuen in staat om de grondbeginselen van groepen en politieke actie te leren door deel te nemen aan het besturen van hun privé-organisaties.

(iv) Georganiseerde vrijwillige actie helpt groepen en individuen met uiteenlopende politieke en andere belangen, draagt ​​bij tot het versterken van het gevoel van nationale solidariteit en bevordert het participatieve karakter van democratie.

(v) De staat beschikt niet over de vereiste financiële middelen en mankracht om aan alle behoeften van zijn burgers te voldoen. Het kan daarom de verantwoordelijkheid hebben om hen minimale behoeften te bieden. De vrijwilligersorganisaties door lokaal extra middelen bijeen te brengen kunnen aan ongedekte behoeften voldoen en het lokale leven verrijken.

(vi) Vrijwillige organisaties helpen ook de staat in het gebied die exclusief verantwoordelijk is maar waarvoor het beperkte bronnen heeft en dergelijke functies op een veel betere manier uitvoert in vergelijking met de staatsorganisaties.

Onderwijs bijvoorbeeld is de verantwoordelijkheid van de staat, maar de onderwijsinstellingen die door vrijwilligersorganisaties worden bestuurd en beheerd, overtreffen veruit de overheidsinstellingen en overtreffen die laatste in kwaliteit van dienstverlening, ook met het oog op de flexibiliteit, het vermogen tot experimenteren, de pioniersgeest en andere deugden.

Hetzelfde geldt voor het verlenen van gezondheidsdiensten, wat ook weer de verantwoordelijkheid van de staat is. Maar de ziekenhuizen die worden gesponsord door filantropische en liefdadigheidsinstellingen staan ​​bekend om een ​​betere zorg en zorgen in vergelijking met ziekenhuizen in handen van de overheid.

(vii) Vrijwilligersorganisaties hebben dus niet alleen een rol te spelen op het gebied van geaccepteerde overheidsverantwoordelijkheden, maar ze kunnen ook nieuwe behoeften aangaan, op nieuwe gebieden werken, sociale kwalen blootleggen en aandacht schenken aan tot nu toe onopgeloste en onvervulde behoeften. Ze kunnen optreden als geniesoldaten en mijnwerkers van de ontwikkelingsrevolutie.

Ze kunnen functioneren als verkenningsploegen. Het kan een voortrekkers zijn van verandering en anticiperen en actie ondernemen om het minder pijnlijk te maken. Zij kunnen werken aan de ontwikkeling van de vooruitgang en bijgevolg kunnen zij in de loop van de tijd de staat helpen bij de uitbreiding van zijn activiteiten over grotere gebieden, waardoor het nationale minimum wordt verhoogd.

(viii) Ze bieden mogelijkheden voor activiteiten aan die personen, waarom genieten ze niet van deelname aan de activiteiten van de staat door politiek en overheid, maar organiseren ze in vrijwilligersgroepen om zo hun talent, ervaring en geest van dienstbaarheid beschikbaar te stellen voor de samenleving om veranderingen teweeg te brengen in het met het oog op het voldoen aan de behoeften en ambities van de betrokken personen en het verrijken van de levens.

(ix) Ze fungeren als een stabiliserende kracht door mensen te lassen met groepen die niet politiek gemotiveerd zijn en maken zich geen zorgen over de lotgevallen van de ene of de andere politieke partij die de macht van de regering opneemt, maar die zich boven de partijpolitiek bevinden en geïnteresseerd zijn in andere gebieden van natievorming en draagt ​​zo bij aan de nationale integratie en concentratie op niet-politieke kwesties.

(x) Ze vervullen ook de functies van het opleiden van de leden en het grote publiek over het beleid en programma's van de overheid over hun welzijn, hun rechten en plichten en zijn ook in staat om constructieve kritiek te bieden met betrekking tot verkeerd beleid en activiteiten van gouverneur zonder enige vrees en met moed van overtuiging die de overheid verplichten om noodzakelijke aanpassingen aan te brengen om de standpunten van het publiek aan te passen die waarschijnlijk door dergelijk beleid en acties zullen worden beïnvloed zoals de ervaring in het geval van programma betreffende geplande stammen en milieubehoud en behoud.

(xi) Het streven om te voldoen aan de speciale vereisten van gespecialiseerde belangen en speciale groepen zoals bejaarden, gehandicapten, vrouwen, kinderen, enz. die vanwege de financiële schaarste niet adequaat door de staat kunnen worden vervuld. Age-India en Help age zijn vrijwilligersorganisaties die zich bezighouden met de welzijnsprogramma's van ouderen.

Indian Council of Child Welfare houdt zich bezig met het bevorderen van het welzijn van kinderen. De Indiase curriculum voor vrouwenwelzijn werkt op het gebied van vrouwenwelzijn. Alle India Ex-militairen Welfare Association houdt zich bezig met het welzijn van de ex-militairen. Evenzo bestaan ​​er duizenden vrijwillige associaties om de belangen van de groepen die zij vertegenwoordigen te behartigen.

(xii) Ze zijn in een betere positie om naar hun eigen tevredenheid te functioneren dan ook naar dat van hun cliënteel, omdat ze de behoeften van individuen, groepen en gemeenschap die dicht bij hen staan ​​kunnen identificeren en geschikte programma's kunnen formuleren om hen te ontmoeten, maken noodzakelijke veranderingen en aanpassingen in het licht van de ervaringen die zijn opgedaan met hun implementatieprocessen, betrekken de participatie van mensen, wekken de nodige fondsen op en winnen vertrouwen bij het publiek en samenwerking door menselijke aanraking, menselijke warmte en sympathie waar de bureaucraten in de overheidsorganisatie niet toe in staat zijn.

Kort samengevat omvatten de belangrijkste functies van vrijwilligersorganisaties het concreet toelichten van het grondrecht van vrijheid van vereniging, het identificeren van de behoeften van individuen, groepen en gemeenschappen en het initiëren van projecten en programma's om hen op eigen kracht of met de verlening van hulp te ontmoeten. overheid, die de verantwoordelijkheid van de staat deelt in het voorzien in minimale behoeften van de burgers, met betrekking tot de gebieden van ongedekte en onvervulde behoeften, het voorkomen van de monopolistische tendensen van de overheid, het bieden van kansen aan mensen doordrenkt met de geest van dienstbaarheid en toewijding om zichzelf te organiseren om te bevorderen openbare welvaart, burgers voorlichten over hun rechten en plichten en hen informeren over het beleid en de programma's van de overheid die voor hun welzijn is bedacht en geïnitieerd, publieke steun mobiliseren via publiciteitscampagnes, functionele middelen vergaren door bijdragen en donaties en tenslotte activiteiten organiseren van niet-partizanen en niet-politieke aard voor w ellende van de samenleving, verrijking van de levens van de burgers en vooruitgang van de natie.