Environmental Studies: Meaning, Objectives, Scope and Belang van Environmental Studies

Lees dit artikel om meer te weten te komen over de betekenis, de doelstellingen, de leidende beginselen, de reikwijdte, het belang en de noodzaak van milieustudies:

Milieu betekent letterlijk Omringen waarin we leven. Omgeving omvat al die dingen waarop we direct of indirect afhankelijk zijn voor onze overleving, of het nu levende componenten zijn zoals dieren, planten of niet-levende componenten zoals aarde, luchtwater.

Afbeelding met dank aan: uwf.edu/environmental/minors/boat%20edited.JPG

Environmental Protection Act (1986) definieerde "Milieu als de som van water, lucht en land, hun onderlinge relatie onderling en met de menselijke wezens, andere levende wezens en eigendommen."

Ecologie en reikwijdte van ecologische studies:

Ecologie is dat deel van milieustudies waarin we bestuderen over organismen, planten en dieren en hun relatie of onderlinge afhankelijkheid van andere levende en niet-levende omgeving.

De term 'Ecologie' is afgeleid van het Griekse woord 'Oekologue' dat uit twee woorden bestaat:

(a) 'Oekos' betekent omgeving

(b) 'Logs' betekent dat onderzoek naar een hele ecologie betekent 'Studie van de omgeving'

De reikwijdte van ecologisch onderzoek omvat:

1. Het behandelt de studie van de stroom van energie en materialen in de omgeving.

2. Het gaat over de studie van de natuur en haar functie.

3. Het behandelt de uitwisseling van verschillende materialen tussen de biotische en abiotische componenten van de omgeving. Bijvoorbeeld biogeochemische cycli.

Betekenis van milieukunde :

Milieustudies zijn de wetenschappelijke studie van het milieusysteem en de status van de inherente of geïnduceerde veranderingen in organismen. Het omvat niet alleen de studie van fysieke en biologische kenmerken van het milieu, maar ook de sociale en culturele factoren en de impact van de mens op het milieu.

Doelstellingen en leidende beginselen van milieustudies :

Volgens UNESCO (1971) zijn de doelstellingen van milieustudies:

(a) Het bewustzijn van milieuproblemen bij mensen vergroten.

(b) Basiskennis over het milieu en de aanverwante problemen.

(c) Het ontwikkelen van een houding van bezorgdheid voor het milieu.

(d) Het publiek motiveren om deel te nemen aan milieubescherming en verbetering van het milieu.

(e) Vaardigheden verwerven om de betrokken personen te helpen bij het identificeren en oplossen van milieuproblemen.

(f) Streven naar harmonie met de natuur.

Volgens UNESCO zouden de leidende principes van milieueducatie er als volgt uit moeten zien:

(a) Milieueducatie moet verplicht zijn, vanaf de primaire tot de post-graduate fase.

(b) Milieueducatie moet een interdisciplinaire aanpak hebben door fysische, chemische, biologische alsook sociaal-culturele aspecten van het milieu te omvatten. Het moet een brug slaan tussen biologie en technologie.

(c) Milieueducatie moet rekening houden met het historische perspectief, de huidige en de potentiële historische problemen.

(d) Milieueducatie moet het belang van duurzame ontwikkeling, dat wil zeggen economische ontwikkeling, benadrukken zonder het milieu te schaden.

(e) Milieueducatie moet de noodzaak benadrukken van het zoeken naar internationale samenwerking bij ruimtelijke ordening.

(f) Milieueducatie moet meer nadruk leggen op praktische activiteiten en ervaringen uit de eerste hand.

Omvang en belang van milieukunde:

De disciplines die deel uitmaken van milieueducatie zijn milieuwetenschappen, milieutechniek en milieubeheer.

(a) Milieuwetenschappen:

Het behandelt de wetenschappelijke studie van het milieusysteem (lucht, water, bodem en land), de inherente of geïnduceerde veranderingen van organismen en de milieuschade die is opgelopen als gevolg van menselijke interactie met de omgeving.

(b) Milieutechniek:

Het behandelt de studie van technische processen die betrokken zijn bij de bescherming van het milieu tegen de mogelijk schadelijke effecten van menselijke activiteiten en het verbeteren van de milieukwaliteit voor de gezondheid en welzijn van mensen.

(c) Milieubeheer:

Het bevordert de nodige aandacht voor de fysieke, sociale en economische omgeving van de onderneming of projecten. Het moedigt geplande investeringen aan het begin van de productieketen aan in plaats van gedwongen investeringen in opruimen aan het einde.

Het bestrijkt over het algemeen de volgende gebieden: milieu- en ondernemingsdoelstellingen, reikwijdte en structuur van het milieu, interactie tussen natuur, maatschappij en onderneming, milieueffectbeoordeling, economie van vervuiling, preventie, normen voor milieubeheer enz.

Het belang van milieustudies is als volgt:

1. Het moderne milieuconcept verduidelijken zoals hoe de biodiversiteit te behouden.

2. De meer duurzame manier van leven kennen.

3. Om natuurlijke hulpbronnen efficiënter te gebruiken.

4. Het gedrag van het organisme onder natuurlijke omstandigheden kennen.

5. De onderlinge relaties tussen organismen in populaties en gemeenschappen kennen.

6. Mensen bewust maken en onderwijzen over milieuproblemen en problemen op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Noodzaak van publiek bewustzijn over milieu :

In de wereld van vandaag vanwege de industrialisatie en de toenemende bevolking, zijn de natuurlijke hulpbronnen snel benut en onze omgeving wordt steeds meer aangetast door menselijke activiteiten, dus we moeten het milieu beschermen.

Het is niet alleen de plicht van de overheid, maar ook van de mensen om een ​​actieve rol te spelen voor de bescherming van het milieu, dus is het beschermen van ons milieu economisch levensvatbaarder dan het eenmaal schoonmaken, het is beschadigd.

De rol van massamedia zoals kranten, radio, televisie, enz. Is ook erg belangrijk om mensen bewust te maken van de omgeving. Er zijn verschillende instellingen die een positieve rol spelen in het milieu om mensen bewust te maken van de omgeving zoals BSI (Botanical Survey of India, 1890), ZSI (Zoological Survey of India, 1916), WII (Wild Life Institute of India, 1982) enz. .