Top 13 belangrijkste voordelen van communicatie

Dit artikel werpt licht op de dertien belangrijkste voordelen van communicatie. Enkele van de belangrijkste voordelen zijn: 1. Basis voor besluitvorming en planning 2. Soepele en efficiënte werking van een organisatie 3. Vergemakkelijkt co-ordinatie 4. Verhoogt managementefficiëntie 5. Bevordert samenwerking en industriële vrede en anderen.

Belangrijkste voordeel # 1. Basis voor besluitvorming en planning:

Communicatie is essentieel voor besluitvorming en planning. Het stelt het management in staat om informatie te beveiligen zonder welke het misschien niet mogelijk is om enige beslissing te nemen. De kwaliteit van managementbeslissingen hangt af van de kwaliteit van de communicatie.

Verder moeten de beslissingen en plannen van het management worden gecommuniceerd aan de ondergeschikten. Zonder effectieve communicatie is het misschien niet mogelijk om instructies aan anderen te geven. Effectieve communicatie helpt bij de juiste implementatie van plannen en beleid van het management.

Belangrijkste voordeel # 2. Vlotte en efficiënte werking van een organisatie:

In de woorden van George R. Terry: "Het dient als smeermiddel en bevordert de vlotte werking van het managementproces." Communicatie maakt de vlotte en efficiënte werking van een onderneming mogelijk. Alleen door communicatie verandert het management en reguleert het de acties van de ondergeschikten in de gewenste richting.

Belangrijkste voordeel # 3. Vergemakkelijkt co-ordinatie:

Management is de kunst om dingen gedaan te krijgen door anderen en deze doelstelling van management kan niet worden bereikt tenzij er een eenheid van doel en harmonie van inspanning is. Communicatie door uitwisseling van ideeën en informatie helpt bij het tot stand brengen van eenheid van actie bij het nastreven van een gemeenschappelijk doel. Het bindt de mensen samen en vergemakkelijkt de coördinatie.

Belangrijkste voordeel # 4. Verhoogt managementefficiëntie:

Effectieve communicatie verhoogt de efficiëntie van het management. Er wordt terecht gezegd dat er niets gebeurt in het management totdat er communicatie plaatsvindt.

De efficiëntie van de manager hangt af van zijn vermogen om effectief met de leden van zijn organisatie te communiceren. Alleen door communicatie geeft het management zijn doelen en wensen door, geeft het instructies en orders, wijst het banen en verantwoordelijkheid toe en evalueert het prestaties van ondergeschikten.

Belangrijkste voordeel # 5. Bevordert samenwerking en industriële vrede:

Effectieve communicatie creëert wederzijds begrip en vertrouwen tussen de leden van de organisatie. Het bevordert de samenwerking tussen de werkgever en de werknemers. Zonder communicatie kunnen er geen goede arbeidsverhoudingen en industriële vrede zijn. Alleen via communicatie kunnen werknemers grieven, problemen en suggesties aan het management voorleggen.

Belangrijkste voordeel # 6. Helpt bij het tot stand brengen van effectief leiderschap:

Communicatie is de basis van effectief leiderschap. Er kan geen leiderschapsactie zijn zonder een effectieve communicatie tussen de leider en de leiding. Communicatie is absoluut noodzakelijk om de man-in-man relatie in leiderschap te behouden. Het brengt de manager (leider) en de ondergeschikten (geleid) in nauw contact met elkaar en helpt bij het vaststellen van effectief leiderschap.

Belangrijkste voordeel # 7. Motivatie en moraal:

Communicatie is het middel waardoor het gedrag van de ondergeschikten wordt gewijzigd en veranderingen worden doorgevoerd in hun acties.

Via communicatiewerkers worden gemotiveerd om de doelen van de onderneming te bereiken en hun moraal wordt opgevoerd. Hoewel motivatie van binnenuit komt, kan de manager ook mensen motiveren door effectieve communicatie, bijvoorbeeld een goede berichtgeving, juiste timing van communicatie en de manier van communicatie, enz.

Belangrijkste voordeel # 8. Verhoogt de managementcapaciteit:

Effectieve communicatie verhoogt ook de bestuurlijke capaciteit. Een manager is een mens en heeft beperkingen ten aanzien van de tijd en energie die hij aan zijn activiteiten kan besteden. Hij moet taken en verantwoordelijkheden overdragen aan zijn ondergeschikten. Door communicatie kan een manager zijn autoriteit en verantwoordelijkheid effectief delegeren aan anderen en verhoogt zo zijn managementcapaciteit.

Belangrijkste voordeel # 9. Effectieve controle:

De bestuurlijke functie van de controle houdt in dat de werkelijke prestaties worden gemeten, vergeleken met de normen die in de plannen zijn vastgelegd en corrigerende acties van eventuele afwijkingen worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de ondernemingsdoelstellingen worden bereikt volgens vooropgezette en geplande handelingen. Communicatie fungeert als een instrument voor effectieve controle.

De plannen moeten worden gecommuniceerd met de ondergeschikten, de daadwerkelijke prestaties moeten worden gemeten en gecommuniceerd aan het topmanagement en er moet een corrigerende actie worden ondernomen of gecommuniceerd om de gewenste doelen te bereiken. Dit alles is misschien niet mogelijk zonder een efficiënt communicatiesysteem.

Belangrijkste voordeel # 10. Jobtevredenheid:

Effectieve communicatie zorgt voor arbeidsvreugde bij medewerkers, omdat het wederzijds vertrouwen tussen medewerkers en het management toeneemt. De kloof tussen management en werknemers wordt verkleind door de efficiënte manier van communiceren en een gevoel van verbondenheid tussen werknemers. Ze werken met ijver en enthousiasme.

Belangrijkste voordeel # 11. Democratisch management:

Communicatie is ook essentieel voor democratisch management. Het helpt de deelname van werknemers aan het management te bereiken door werknemers te betrekken bij het besluitvormingsproces. Bij gebrek aan een efficiënt communicatiesysteem, kan er geen sprake zijn van delegatie en decentralisatie van bevoegdheden.

Belangrijkste voordeel # 12. Verhoogt de productiviteit en verlaagt de kosten:

Effectieve communicatie bespaart tijd en moeite. Het verhoogt de productiviteit en verlaagt de kosten. Grootschalige productie omvat een groot aantal mensen in de organisatie. Zonder communicatie is het misschien niet mogelijk om in een groep samen te werken en de voordelen van grootschalige productie te behalen.

Belangrijkste voordeel # 13. Public Relations:

In de huidige bedrijfswereld moet elke onderneming een goed bedrijfsimago in de samenleving creëren en behouden. Het is alleen door communicatie dat het management een goed bedrijfsimago kan geven aan de buitenwereld. Effectieve communicatie helpt het management bij het onderhouden van goede relaties met werknemers, klanten, leveranciers, aandeelhouders, overheid en de gemeenschap in het algemeen.