Functies van Management Accounting (4 functies)

Het beheerproces omvat de vier basisfuncties van: (1) Planning. (2) Organiseren (3) Controlling en (4) Besluitvorming.

Management accounting speelt een cruciale rol in deze managementfuncties die worden uitgevoerd door managers.

(1) Planning:

Planning is het opstellen van korte- en langetermijnplannen en -acties om een ​​bepaald doel te bereiken. Een budget is de financiële planning die laat zien hoe middelen moeten worden aangeschaft en gebruikt over een bepaald tijdsinterval.

Management accounting is nauw met elkaar verweven in de planning, zowel omdat het informatie biedt voor de besluitvorming als omdat het hele budgetproces is ontwikkeld rond boekhoudgerelateerde rapporten. Management accounting helpt managers bij het plannen door rapporten te bieden die de effecten van alternatieve acties schatten op het vermogen van een onderneming om gewenste doelen te bereiken. Als een bedrijf bijvoorbeeld een jaarwinst voor een bepaald jaar vaststelt, moet dit ook bepalen hoe dat doel kan worden bereikt.

Welke producten worden bijvoorbeeld verkocht tegen welke prijzen? De managementaccountant ontwikkelt gegevens waarmee managers de meer winstgevende producten kunnen identificeren. Evenzo kunnen de effecten van alternatieve prijzen en verkoopinspanningen (zeg maar, wat winst oplevert als we de prijzen met 5% verlagen en het volume met 15% verhogen, enz.) Eenvoudig worden bepaald door de managementaccountant. Als onderdeel van het budgetteringsproces bereiden managementaccountants gebudgetteerde (voorspelde) financiële overzichten voor, vaak pro forma-uitspraken genoemd.

(2) Organiseren:

Organiseren is een proces van het vaststellen van een organisatorisch kader en het toewijzen van verantwoordelijkheid aan mensen die in een organisatie werken om zakelijke doelen en doelstellingen te bereiken. Het type organisatiestructuur verschilt van onderneming tot onderneming. In het organiserende proces kan afdelingsalisatie plaatsvinden door divisies, afdelingen, secties, afdelingen in te stellen.

Organiseren vereist duidelijkheid over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van elke manager. De verschillende afdelingen en eenheden zijn met elkaar verbonden in een hiërarchie, met een formele communicatiestructuur waarin informatie en instructies worden doorgegeven naar lager management en naar topmanagementniveau.

Management accounting helpt managers bij het organiseren door rapporten en noodzakelijke informatie te verstrekken om activiteiten en activiteiten te reguleren en aan te passen in het licht van veranderende omstandigheden. De rapporten onder management accounting kunnen bijvoorbeeld worden voorbereid op productlijnen waarop basisbeheerders kunnen beslissen of ze een productlijn in de huidige productmix willen toevoegen of elimineren. Evenzo kan de bedrijfsaccountant een verkooprapport en een productierapport leveren aan de respectieve manager voor het nemen van passende actie over de verkoop- en productiepositie.

(3) Beheersing:

Controle is het proces van het bewaken, meten, evalueren en corrigeren van werkelijke resultaten om ervoor te zorgen dat de doelen en plannen van een bedrijf worden bereikt. Controle wordt bereikt met behulp van feedback. Feedback is informatie die kan worden gebruikt om de stappen die worden genomen om een ​​plan uit te voeren, te evalueren of corrigeren. Feedback geeft de managers de mogelijkheid om de operaties en activiteiten voort te zetten zoals ze zijn, corrigerende maatregelen te nemen om sommige acties weer in harmonie te brengen met het oorspronkelijke plan en de oorspronkelijke doelen of om wat aanpassingen en herplannen in de midstream uit te voeren.

Management accounting helpt bij de controlefunctie door prestatierapporten en controlerapporten te produceren waarin verschillen tussen verwachte en werkelijke prestaties worden benadrukt. Dergelijke rapporten dienen als basis voor het nemen van noodzakelijke corrigerende maatregelen om de activiteiten te controleren. Het gebruik van prestatie- en controleverslagen volgt het principe van management per uitzondering. In het geval van significante verschillen tussen gebudgetteerde en werkelijke resultaten, zal een manager meestal onderzoeken om te bepalen wat er mis gaat en mogelijk, welke ondergeschikten of eenheden mogelijk hulp nodig hebben.

(4) Besluitvorming:

Besluitvorming is een proces van kiezen tussen concurrerende alternatieven. Besluitvorming is inherent aan elk van de drie managementfuncties die hierboven zijn beschreven, namelijk planning, organisatie en controle. Een manager kan niet plannen zonder beslissingen te nemen en moet kiezen uit concurrerende doelstellingen en methoden om de gekozen doelstellingen uit te voeren. Evenzo moeten bij het organiseren managers beslissen over een organisatiestructuur en over specifieke acties die moeten worden ondernomen bij de dagelijkse bedrijfsvoering. In controlefunctie moeten managers beslissen of varianties de moeite van het onderzoeken waard zijn.

Het besluitvormingsproces omvat de volgende stappen:

(i) Een probleem identificeren dat bestuurlijke actie vereist.

(ii) Het doel of het te bereiken doel specificeren (bijv. het rendement op de investering maximaliseren).

(iii) Opsomming van de mogelijke alternatieve handelwijzen.

(iv) Het verzamelen van informatie over de gevolgen van elk alternatief.

(v) Een beslissing nemen door een van de alternatieven te selecteren.

Management accounting speelt een cruciale rol in stap 4 van het besluitvormingsproces. Management accounting-systeem bevat een archief van waardevolle informatie voor het voorspellen van de resultaten van verschillende acties. De management accounting kan het management helpen bij het formeel structureren van besluitvormingsproblemen en het plaatsen van de alternatieven en de gevolgen ervan in een vorm die gemakkelijker door het management kan worden geëvalueerd. Bij het ontwikkelen en verzamelen van informatie voor besluitvormingsdoeleinden moet de managementaccountant ook kwalitatieve informatie opnemen in zijn rapport om managers beter te helpen bij hun besluitvormingstaken.

Dominiak en Louderback III observeren:

"Hoewel managers de boekhoudgegevens op grote schaal gebruiken bij het nemen van beslissingen, beantwoorden dergelijke gegevens niet de vragen waarmee managers worden geconfronteerd. Mensen nemen beslissingen en mensen nemen beslissingen om hun ervaringen, waarden en kennis te maken die vaak niet kunnen worden opgenomen in kwantitatieve analyses. Een actie die het beste lijkt op basis van een analyse van de boekhoudgegevens, kan mogelijk niet worden uitgevoerd vanwege een factor die niet in die gegevens is vastgelegd. Omdat de managers van een bedrijf willen dat het bedrijf technologisch leiderschap behoudt, kunnen ze bijvoorbeeld een nieuw product lanceren waarvan wordt verwacht dat het niet winstgevend is. Het kwantificeren van de voordelen van dergelijk leiderschap is niet eenvoudig. Het is onwaarschijnlijk dat een dergelijke kwantificering zou worden opgenomen in de analyse door de managementaccountant van de wenselijkheid om het nieuwe product naar buiten te brengen. Het is echter vrij waarschijnlijk dat een rapport van die analyse een opmerking bevat over het onvermogen om dergelijke voordelen te kwantificeren. Dat wil zeggen dat meldingen van leidinggevende accountants zeer waarschijnlijk factoren zullen herkennen waarvan de financiële implicaties niet zijn opgenomen in de rapporten. "

Horngreen, Foster en Datar stellen dat managementaccountants drie belangrijke rollen vervullen: probleemoplossing, scorekeeping en aandachtsregie.

Probleemoplossing:

Vergelijkende analyse voor besluitvorming. Deze rol vraagt, van de verschillende beschikbare alternatieven, welke is de beste?

puntentelling:

Gegevens verzamelen en betrouwbare resultaten rapporteren aan alle managementniveaus. Deze rol vraagt ​​hoe doe ik het?

Aandacht regisseren:

Managers helpen hun aandacht goed te concentreren. Deze rol vraagt ​​naar welke kansen en problemen ik moet kijken?

Atkinson, Banker, Kaplan en Young leiden daaruit af dat management accounting-informatie verschillende organisatorische functies, operationele controle, product- en klantcalculatie, managementcontrole en strategische controle ondersteunt, zoals hieronder weergegeven: