Basisdynamiek van werkgevers-werknemersrelaties

Basic Dynamics of Employer-Employee Relations!

Werkgever-werknemerrelaties is een van de meest delicate en complexe problemen van de moderne industriële samenleving geworden. Industriële vooruitgang is onmogelijk zonder samenwerking op het gebied van arbeidsbeheer en industriële harmonie. Daarom is het in het belang van iedereen om goede relaties tussen werkgevers en werknemers te creëren en te onderhouden.

Werkgever-werknemer relaties betekenen de relaties tussen werkgevers en werknemers in industriële organisaties. Volgens Dale Yoder verwijst de term werkgever-werknemerrelaties naar het hele veld van relaties tussen mensen, een menselijke relatie die bestaat vanwege de noodzakelijke samenwerking van mannen en vrouwen in het arbeidsproces van de moderne industrie.

In de ruime zin omvat de term werkgevers-werknemersrelaties ook de relaties tussen de verschillende vakbonden tussen de Staat en de vakbonden, evenals die tussen de werkgevers en de overheid. Relaties van al deze verbonden in de industrie kunnen werkgever-werknemerrelaties worden genoemd.

Het onderwerp omvat daarom individuele relaties en gezamenlijk overleg tussen werkgevers en werknemers op de werkplek, collectieve relaties tussen werkgevers en hun organisaties en vakbonden, en de rol die de staat speelt bij het reguleren van deze relaties.

Relaties tussen werkgevers en werknemers omvatten de studie van hoe mensen met elkaar samenwerken op hun werk, welke problemen er tussen hen ontstaan, hoe hun onderlinge relaties worden gereguleerd en welke organisaties worden opgericht om verschillende belangen te beschermen.

Volgens de IAO omvatten werkgevers-werknemersrelaties relaties tussen de Sate enerzijds en de werkgevers- en werknemersorganisaties anderzijds en de relatie tussen de bedrijfsorganisaties zelf.

De IAO gebruikt de term om zaken aan te duiden als vrijheid van vereniging en de bescherming van het recht op organisatie, het recht op collectieve onderhandelingen, collectieve overeenkomsten, bemiddeling en arbitrage en de mechanismen voor samenwerking tussen de autoriteiten en de beroepsorganisaties op verschillende niveaus van economie.