Ontvangsten & Betalingen Rekening en inkomsten & uitgavenrekening

Verschil tussen ontvangsten & betalingen rekening en inkomsten & uitgaven rekening!

Het belangrijkste onderscheid tussen Ontvangsten en Betalingen Rekening en Inkomen & Uitgavenrekening is dat terwijl de eerste de samenvatting van het kasboek is, de laatste de plaats inneemt van de winst- en verliesrekening in niet-handelsbelangen. Alle andere onderscheidingspunten vloeien voort uit dit basispunt.

Het onderscheid kan als volgt worden beschreven:

Kwitanties en betalingen Account:

(1) Het is echt geen account dat uit de exploitatie van dubbel toegangssysteem komt. Het is eerder een verklaring die, als samenvatting van het kasboek (geldrekening of contant geld en bankrekeningen) wordt gepresenteerd in de vorm van een rekening. Het is dus een samenvatting van een echte (contante) rekening of van een echte (contante) rekening en een persoonlijke (bank) rekening.

(2) Het bevat zowel kapitaal als opbrengsten.

(3) Alleen geldtransacties vinden daarin plaats.

(4) Het begint met het openen van contanten en banksaldi.

(5) Aan de debetzijde worden ontvangsten geboekt terwijl aan de creditzijde betalingen worden geregistreerd.

(6) Verschillen tussen beide zijden vertegenwoordigen het sluiten van contanten en banksaldi.

(7) Het hoeft niet vergezeld te gaan van een ander document. In de praktijk wordt het echter steevast gepresenteerd met inkomsten- en uitgavenrekening en balans.

Inkomsten en uitgavenrekening:

(1) Het is een nominale rekening die wordt opgesteld aan het einde van een boekhoudperiode wanneer het sluiten van boekingen wordt goedgekeurd. Het heeft hetzelfde doel als wordt gediend door de winst- en verliesrekening. Het is een integraal onderdeel van het systeem met dubbele invoer.

(2) Het bevat alleen inkomstenitems.

(3) Andere transacties dan contante transacties vinden ook daarin plaats.

(4) Het heeft geen beginsaldo.

(5) Aan de debetzijde worden uitgaven geregistreerd terwijl aan de creditzijde de inkomsten worden geregistreerd.

(6) Het verschil van beide zijden vertegenwoordigt ofwel een overschot, dwz een overschot van inkomsten ten opzichte van de uitgaven ofwel een tekort, dat wil zeggen een overschot van de uitgaven over het inkomen.

(7) Als onderdeel van de definitieve jaarrekening gaat dit noodzakelijkerwijs vergezeld van een balans.