Modern liberalisme: essay over modern liberalisme

Lees dit essay over Modern Liberalisme!

Het moderne liberalisme staat ook bekend als positief liberalisme in tegenstelling tot het negatieve liberalisme. In de negentiende en twintigste eeuw werden sommige noties en theorieën van het klassieke liberalisme geleidelijk herzien om het geschikt te maken voor de veranderende eisen en percepties. Het positieve aspect van vrijheid werd benadrukt en beschouwd als een kans om zelfbenoemde doelen te formuleren en te bereiken.

Klassiek liberalisme leverde politieke rechten en economische vrijheden voor de nieuwe middenklasse, consolideerde hun positie in de samenleving als een klasse met een zeer bevoorrechte positie. Deze klasse slaagde erin de economische en politieke macht in de hand te houden, met uitsluiting van de boeren en de arbeiders, die te kampen hadden met extreme armoede en een ellendig leven leidden.

De felle concurrentie van de markteconomie en de ongebreidelde vrijheid in de economische sfeer maakten de boeren en arbeiders volkomen hulpeloos. Enorme veranderingen kunnen worden opgemerkt in de vorm van modernisering, maar het heeft niet geleid tot de transformatie van de maatschappij zoals beloofd door het klassieke liberalisme.

Hun leven was ellendig vanwege de onveiligheid in werk, ziekte, handicap en ouderdom. Men kan zeggen dat met het inluiden van het moderne liberalisme verschillende sociaal-economische maatregelen werden ingevoerd. De moderne liberalen bekritiseerden onzekerheid en armoede. De Britse economen zoals Keynes en Beveridge drongen erop aan dat de toestand van de arbeidersklasse zou worden verbeterd door bepaalde arbeidswelzijnswetgeving maatregelen te nemen door vaststelling van de werktijden, sociale zekerheid voor ouderdom, invaliditeit en overlijden van broodwinner van het gezin terwijl hij in dienst was .

Dus met behoud van haar kapitalistische basis, bevoordeelde het liberalisme in de periode de goedkeuring van het idee van de verzorgingsstaat. Het was een poging om een ​​fusie tot stand te brengen tussen de rechten en vrijheden van het individu en de grotere belangstelling van de samenleving met het oog op het bieden van sociale rechtvaardigheid aan de achtergestelde delen van het volk.

Modem Liberalisme heeft een nieuwe interpretatie gekregen in termen van afwezigheid van 'terughoudendheid', dat wil zeggen, niet-inmenging van de staat op het gebied van industrie en handel, het moderne liberalisme accepteert niet-inmenging door de staat als een wondermiddel voor iedereen de kwalen waaraan de maatschappij lijdt. Het uiteindelijke doel van het openbare beleid is de bescherming en bevordering van ieders gelijke kansen om zijn mogelijkheden zo volledig mogelijk te ontwikkelen.

De sociale omstandigheden waarin een persoon wordt geplaatst, creëren hindernissen voor de volledige en geïntegreerde ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. De staat moet de juiste voorwaarden scheppen voor de totale ontwikkeling van zijn persoonlijkheid.

De liberale maatschappij is er een waarin, in de woorden van een hedendaagse liberale denker, 'elk persoon beschikt over de middelen van materiaal, geest en ziel, alsmede over de kansen om een ​​vervoerder in overeenstemming met die eigen aard en met redenen omklede keuze te maken '. Hoewel gelijkheid van kansen een essentieel onderdeel is geworden van het moderne liberalisme, is er geen compromis wat betreft vrijheid en rationele keuze van de mens.